طرح توسعه فاز ١٢
طرح توسعه فاز 12 به منظور برداشت روزانه 3 ميليارد فوت مكعب گاز از مخزن پارس جنوبي طراحي و در دست اجرا میباشد.
اهداف‌ طرح :
توليد روزانه 75 ميليون متر مكعب گاز شيرين وغني جهت تزريق به خط لوله ششم سراسري گاز كشور
توليد روزانه 110هزار بشكه ميعانات گازي
توليد روزانه 750 تن گوگرد دانهبندي شده
تاسيسات‌ دريايي‌ :
جمعاً 4 سكوي دريايي شامل سه سكوي مستقل سرچاهي (هر یک داراي 12 حلقه چاه) و يك سكوي اقماري (9 حلقه چاه) هر كدام مجهز به تأسیسات ذيل:
تفكيككننده سه فازه (گاز مايعات آب) جهت آزمايش چاهها
دو واحد تفكيككننده سه فازه (گاز مايعات آب) جهت جداسازي آب
تصفيهكننده آبهای آلوده به مواد نفتي قبل از تخليه به دريا
سكوي مشعل سه پايه در فاصله 160 متري از سكوي اصلي جهت تخليه اضطراري
سه رشته خط لوله دريايي 32 اينچ هركدام به طول تقريبي 150 كيلومتر جهت انتقال گاز از سكوها به پالايشگاهو يك رشته خط لوله 20 اينچ به طول 20 كيلومتر جهت اتصال سكوي اقماري چهارم به سكوي سوم و يك خط 30 اينچ بارگيري ميعانات گازي به طول 5 كيلومتر
سه رشته خط دريايي 5/4 اينچي انتقال محلول گلايكول به سر چاههاهر یک به طول تقريبي 150 كيلومتر
ايستگاه متمركز ميترينگ ميعانات گازي و گوي شناور بارگيري ميعانات گازي درفاصله 5 كيلومتري ساحل به ظرفيت 5 هزار متر مكعب در ساعت
احداث شبكه يكپارچه فيبر نوري پارس دو جهت ايجاد زير ساخت ارتباطي، كنترلي و مخابراتي طرحهاي پارس جنوبي در منطقه پارس 2
تاسيسات‌ ساحلي‌ :
سهرديف واحدهاي دريافت، جداسازي گاز و مايعات و تثبيت ميعانات گازي و واحد احياء منواتیلن گلايكول
ششرديف واحدهاي تصفيه گاز هر يك شامل واحدهاي شیرین سازی، نمزدايي، تنظيم نقطه شبنم و مركاپتانزدايي هر كدام به ظرفيت پالايش 500 ميليون فوت مكعب در روز
واحد فشرده سازي و تراكم گاز جهت صادرات
چهاررديف واحدهاي استحصال و بازيافت گوگرد به همراه واحد جامد سازي و دانهبندي گوگرد
سرويسهاي جانبي شامل توليد بخار، توزيع برق، آبگيري از دريا و سرويسهاي ديگر از قبيل نيتروژن، هواي فشرده 
سيستم تصفيه آبهای صنعتي و فاضلاب
سيستم مشعل جهت تخليه اضطراري
سيستم سوخت گاز و ديزل پالايشگاه
سيستم آب آتشنشاني (مخزن، تلمبهها و شبكه)
اطاقهای كنترل، پستهای برق، آزمايشگاه، انبار، كارگاه، دفاتر و غيره
چهار مخزن جهت ذخيره و صادرات ميعانات گازي

طرح توسعه اين فاز در سال 1384به روش بيع متقابل به شركت پتروپارس واگذار گرديد.
محل احداث تاسيسات خشكي طرح، سايت2 درتمبك (به فاصله 70 كيلومتري عسلويه) مي باشد. اين پروژه در اسفند ماه سال 1392 به اولين توليد رسيده و در اسفند ماه 1393 به طور رسمي راه اندازي گرديد.

 
گالری تصاویر
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company