تاسیسات کنترل و مهار سیلاب
با توجه به بارش باران های سیل آسای و وقوع سیل در منطقه پارس و به منظور ایجاد تاخیر و هدایت سیلاب به سمت دریا، پروژه احداث تاسیسات كنترل سیلاب ساخته و یا در حال احداث می باشد كه به شرح ذیل ارائه می گردد :

 تاسیسات تكمیل شده :
• ساخت 2 سد رسوب گیر ، 2 سد انحرافی ، 2 رشته كانال انحرافی و 2 رشته كانال اصلی به منظور حفاظت از پالایشگاههای فازهای 2 و 3
• ساخت یك قطعه كانال شامل فلوم های بتن مسلح به طول 4700 متر در شرق فازهای 15 و 16
• ساخت سد خاكی با دیواره های بتنی به ارتفاع 56 متر و طول تاج 217 متر به منظور محافظت از پالایشگاههای فازهای 17 و 18

 تاسیسات در حال تكمیل و اجرا :
• سدهای D1 و D2 واقع در سایت اختر (شمال فاز 13) كه در حال حاضر با پیشرفت فیزیكی 70% در حال اجرا می باشد.

تاسیسات آتی :
• ادامه كار سد خاكی بیدخون با دیواره بتنی به ارتفاع 30 متر و طول تاج 410 متر به منظور حفاظت از نیروگاه متمركز و روستای بیدخون
• توسعه ادامه كانال زیگورات در غرب فاز یك به طول 450 متر
• سدهای D5 , D4 , D3 واقع در سایت اختر (شامل فازهای 22-24)
• سد شیرینو به منظور حفاظت از مجتمع اقامتی رفاهی شیرینو

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company