مدیریت منابع انسانی

 معرفی

مديريت مهمترين عامل در حيات ، رشد و بالندگي سازمانهاست.دستيابي به بهره وري پايدار ، خلاقيت و نوآوزي و كيفيت مناسب زندگي در گرو

مديريت منابع انساني و نيروي انساني كارا، اثربخش، هوشمند و متعهد است.

مديريت منابع انساني شركت نفت و گاز پارس به عنوان مجري صيانت از سرمايه هاي انساني و در راستاي چشم انداز ترسيم شده توانمندي و

امكانات خود را در چهارچوب وظايف تدوين شده براي رويارويي با مسايل پيش روي شركت نفت و گاز پارس در پروژه ها و طرحهاي پارس جنوبي

آماده نموده تا با انجام ماموريت هاي محوله و توجه مستمر و دقيق به چشم انداز ترسيمي خود به اهداف زير نائل آيد:

افزايش بهره وري منابع انساني ،ارتقاي سطح انگيزش، رضايتمندي،تعهد، و رفتار سازماني كاركنان و خانواده آنان، توسعه و تقويت فرهنگ و

هويت سازماني.

استراتژي شركت نفت و گاز پارس در بازآرايي ساختار سازماني و تغيير نام مديريت منابع انساني ، دستيابي به هدف تامين جذب نيروهاي نخبه و

كارآمد را بر عهده مديريت منابع انساني گذاشته است. تامين نيروي انساني، خدمات پرسنلي، امور كاركنان، آموزش و برنامه ريزي نيروي

انساني، تشريفات و امور كاركنان خارجي،(ماموريتهاي خارج از كشور كارشناسان)خدمات اداري و عمومي، خدمات رفاهي و ورزشي و خدمات

پشتيباني طرحهاي منطقه از زير مجموعه هاي مديريت منابع انساني ميباشد.


مدیریت ها > توسعه منابع انساني