معرفی

واحد پژوهش و فناوري 

درحال حاضر بي‌گمان در عرصه تحولات فني، پديده پژوهش و فنآوري جاي خود را پيدا نموده و پذيراي افكار و اذهان خلاق در زمينه‌هاي مربوطه مي‌باشد. رقابت تنگاتنگ موجود در عرصه فناوريهاي نوين شاهد اين مدعا است. اختصاص بودجه‌هاي كلان بصورت درصدي از كل بودجه نهاد صنعت به امر پژوهش جهت پيشرفت‌هاي فني و تكنيكي نيز شاهدي ديگر بر رشد روز افزون اين پديده است. ارتباط با نوآوران و مبتكران در حوزه‌هاي دانشگاه و صنعت و بسيج آنان در راه دستيابي به عرصه‌هاي نوين و در اختيار قراردادن امكانات اقتصادي و معنوي، حمايت‌هاي موثر، تشويقهاي مداوم و امكان دستيابي به اهداف جديدي را به صنعت مي‌دهد و افق‌هاي تازه‌اي را مي‌گشايد.

در برنامه استراتژيك شركت نفت و گاز پارس يك از دستاوردهای مورد انتظار، افزايش سهم درآمد ناخالص ملی کشور است و چشم اندازي بدیع و قابل ملاحظه در رشد و شکوفایی صنایع نفت و گاز در نظر گرفته شده است. لذا اين شركت در تدوين خط مشي ها و سياست هاي اجرايي كوشش نموده است با انتقال و توسعه دانش،‌ مهارت و فناوري، از يك سو با حداقل هزينه از ميدان مشترك پارس جنوبي توليدي صيانتي نمايد و از سوي ديگر، به سرمايه اصلي و پايدار اين ميدان كه ارتقاي توان و بالندگي صنعت كشور است، دست يابد.

واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس از ابتداي تاسيس ضمن برقراري ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز صنعتي سراسر كشور و تهيه و ايجاد زمينه‌هاي منـــاسب و بستر سازي جهت نيل به اهداف مورد نظر كوشش‌هاي چشمگيري در ارتباط با زمينه‌هاي فوق داشته است. اين فعاليت‌هاي پژوهشي همه اجزاي زنجيره ارزش شركت نفت و گاز پارس شامل: 1-اكتشاف و توليد، 2-تاسيسات بهره برداري فراساحلي، 3-خطوط انتقال لوله دريايي و 4-تاسيسات خشكي را شامل مي‌شود كه اين زنجيره با مجموعه اي از طرحها از قبيل بنادر، تاسيسات مهار سيلاب، تاسيسات توليد برق و فعاليت هاي مديريتي پشتيباني مي گردد. فناوري های اصلی مورد استفاده در اين حوزه ها تمام ابزارها، روش های کار، ماشین آلات و ... هستند كه در يك فرآيند به هم تنيده و پيچيده گاز ميعاني را از مخازن هيدروكربوري ميدان پارس جنوبي به خطوط انتقال گاز مي رسانند. شناسايي و استخراج فناوري هاي يك سازمان بزرگ همانند شركت نفت و گاز پارس یکی از پیچیده ترین و سخت ترین اقدامات سازماني است. پس از استخراج فناوري ها به ناگاه با انبوهی از فناوري ها مواجه مي شويم كه بدين پالايش آنها قادر به برنامه ريزي مناسب نيستيم. لذا، واحد پژوهش و فناوري پروژه اي را تعريف و اجرا نمود تا فناوري های اصلی و كليدي شركت که در زنجیره ارزش سازمان نقش آفرینی می کنند را با كمك یک روش نظام یافته و ساختارمند، شناسايي و استخراج نمايد. (پروژه تدوين نظام مديريت فناوري در همين راستا تعريف شده و با اجرا در آمده است)

شركت نفت و گاز پارس بيش از پيش تلاش مي كند به فناوري هاي كليدي سازمان توجه ويژه اي نمايد و طي يك رويكرد هدفمند و درازمدت تحولات دنياي فناوري را پايش و آنها را به روز نگه داشته و در تصميمات استراتژيك سازماني لحاظ نمايد.

اين شركت رويكردي اتخاذ نموده است تا طبق الزامات اسناد بالادستي كشور و همراستا و هم سو با ساير نهادهاي مسئول، بستري فراهم نمايد كه فرايند انتقال فناوري در صنعت نفت و گاز سرعت و عمق بيشتري يافته و توانمندي و نوآوري فناورانه كشور در امور مهندسي، خدمات و توليد كالاو تجهيزات ارتقاء يابد.

در همين راستا به منظور تشكيل شبكه فناورانه، واحد پژوهش و فناوري از طريق طرحهاي پژوهشي شبكه اي از دانشگاهها، پژوهشكده ها و شركت هاي دانش بنيان را ايجاد و بر اساس نظام جامع پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت اقدام به تعريف طرحهاي پژوهشي و واگذاري آن به پژوهشگران كشور نموده است. پروژه‌هاي دانشجويي نيز در راستاي حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه و ايجاد انگيزه و چشم انداز به نسل جوان در جهت براورده سازي نيازهاي حال و آينده، مورد حمايت شركت قرار گرفته اند.

همچنين با توجه به شرايط روز و لزوم همكاري با شركت هاي بين المللي در جهت توسعه ميادين و تمركز ويژه سياستگذاران به موضوع انتقال فناوري، اين واحد پيشنهادات خود در جهت همراستا سازي پيوست هاي قرارداد هاي نفتي جديد موسوم به IPC با سياست هاي انتقال فناوري را به معاونت پژوهش و فناوري وزارت انتقال داده است. در قراردادهاي جديد پيوستي ويژه براي چارچوب بندي و مديريت انتقال تكنولوژي در نظر گرفته شده است.

شايان ذكر است در سالهاي اخير، در راستاي سياست هاي كلان كشور، چارت سازماني واحد پژوهش و فناوري توسعه يافته است تا فعاليت هاي مديريت دانش و مديريت فناوري را با تمركز بيشتري پوشش دهد. فرايند ها و دانش فني مديريت كلان پروژه هاي صنعت نفت و گاز يكي از بزرگترين سرمايه هاي سازماني شركت است. همچنين، پروژه اي تعريف و يك مدل مديريت دانش بر اساس کاربري فرايندها انتخاب و متناسب با فرهنگ و شرايط موجود بومي سازي و اختصاصي سازي شده است.

به طور كلي تاكنون، 481 پروژه (اعم از پژوهشي و دانشجويي) در اين واحد مورد حمايت قرار گرفته ‌است كه به صورت ذيل قابل تفكيك مي‌باشد:

تعداد پروژه‌هاي پژوهشي 69 پروژه مي‌باشد كه شامل 3 پروژه جاري و 66 پروژه خاتمه يافته مي‌گردد. همچنين، تعداد 412 پروژه‌ دانشجويي مورد حمايت قرار گرفته است كه 12 پروژه در حال اجراء و 400 پروژه خاتمه يافته مي‌باشد.

از ديگر فعاليتهاي پژوهشي اين واحد، برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف شامل: مهندسي مخزن، حفاري، زمين‌شناسي، خوردگي، فرآيند و IT و معرفي جديدترين نرم‌افزارهاي ‌روز دنيا بوده است. از سال 1381 تاكنون 101 سمينار توسط اين واحد برگزار گرديده كه مورد استقبال كارشناسان متخصص در اين زمينه‌ها قرار گرفته است. همچنين حمايت از 102 مقاله ارائه شده در همايشهاي داخلي و خارجي يا چاپ شده در ژورنالها و مجلات ، از ديگر فعاليتهاي اين واحد بوده‌است.

شايان ذكر است تاكنون دانش فني 3 پروژه پژوهشي توسط اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است كه به شرح ذيل مي باشد:

1- تهيه متيل دي‌اتانول آمين فعال شده به منظور افزايش كارايي واحد هاي شيرين سازي گاز
مجري: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
پروژه فوق الذكر موفق به كسب دانش فني مربوطه گرديده و به سازمان ثبت اختراع معرفي گرديد. شماره ثبت اختراع 52690 و تاريخ ثبت اختراع 1387/6/23مي‌باشد.
2- حذف بيولوژيكي MTBE از آب در مقياس آزمايشگاهي
مجري: دانشگاه اصفهان
پروژه فوق الذكر موفق به كسب دانش فني مربوطه گرديده و به سازمان ثبت اختراع معرفي گرديد. شماره ثبت اختراع 64826 و تاريخ ثبت اختراع 1389/03/03 مي‌باشد.
3- ساخت بازدارنده خوردگي مؤثر و مقرون به صرفه بر پايه مشتقات اسيدهاي چرب جهت خطوط لوله زير دريايي پارس جنوبي
مجري: شركت بنيان نوين شيمي پارس
پروژه فوق الذكر موفق به كسب دانش فني مربوطه گرديده و به سازمان ثبت اختراع معرفي گرديد. شماره ثبت اختراع 66936 و تاريخ ثبت اختراع 1389/07/19 مي‌باشد.

راهنماي دريافت حمايت از پروژه هاي دانشجويي
فرم الف
 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company