برنامه ریزی و کنترل طرح ها

اين مديريت در سطح كلان سازماني به ارائه طيف وسيعي از خدمات مي پردازد كه از جمله آنها مي توان به برنامه ريزي و مديريت استراتژيك شركت نفت و گاز پارس به منظور نيل به اهداف كلان سازماني در چشم اندازهاي كوتاه و بلند مدت اشاره نمود.

اين مديريت در طول چرخه حيات يك طرح نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. به گونه اي كه در مراحل اوليه شكل گيري طرحها و پروژه ها رسالت امكان پذيري، ارزيابي اقتصادي،‌ مشاركت در تامين منابع مالي و پيش بيني بودجه هاي سرمايه اي را به عهده داشته و در حين اجراي طرح ها نيز وظيفه پياده سازي سيستم يكپارچه برنامه ريزي و كنترل زمان،‌ هزينه و كيفيت را به انجام مي رساند.

با توجه به مشترك بودن ميدان گازي پارس جنوبي، انجام مطالعات كلان مخزني و نظارت بر برداشت صيانتي از ميادين در اختيار شركت، تهيه گزارشات بهره وري و عملكرد شركت نيز از ساير رسالت هاي سازماني اين مديريت محسوب مي شوند. با توجه به جايگاه بي بديل شركت نفت و گاز پارس در تامين انرژي در سطح داخلي و بين المللي، تهيه گزارشات رسمي و كليه آمار و اطلاعات مربوط به توليد جهت ارائه به مجموعه داخلي شركت ملي نفت ايران و ساير ارگانهاي داخلي و خارجي از حساسيت خاصي برخوردار مي باشد، كه اين مهم نيز بر عهده اين مديريت مي باشد. اين مديريت همچنين متولي تكنولوژي اطلاعات و خدمات رايانه اي در سطح سازمان مي باشد كه با توجه به گستردگي جغرافيايي واحدهاي اجرايي و ستادي شركت در خشكي و فراساحل از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

اين مديريت با بهره گيري از چهار زير مجموعه خود در طيف گسترده اي از فعاليت ها مشغول به خدمت رساني مي باشد كه از آن جمله انجام و ارائه مطالعات امكان سنجي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي جهت توسعه بلوكهاي در اختيار شركت نفت و گاز پارس، تهيه و تنظيم موافقت نامه طرحهاي شركت به منظور تصويب در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و به روز رساني برنامه كلان زمان و هزينه طرح هاي جاري و آتي شركت، بودجه ريزي ساليانه طرحهاي سرمايه اي شركت، نظارت بر انجام فرآيندهاي مديريت پروژه پيمانكاران اصلي، و كنترل زمان و هزينه طرحها و پروژه هاي شركت از طريق نظارت بر روند اجراي كار پيمانكاران مي باشد.


مدیریت ها > برنامه ريزی و كنترل