مدیریت برنامه ریزی و كنترل طرح ها

باتوجه به ماموريت و چشم انداز سازمان، كه بر اساس اسناد بالادستي شركت ملي نفت ايران و با مشاركت جمعي مديريت هاي شركت تهيه شده است، مديريت برنامه ريزي و كنترل طرح ها بعنوان متولي تدوين، پيگيري اجرا و كنترل دستيابي به چشم‌انداز سازماني، نسبت به تحليل مستمر محيط داخلي و بيروني اقدام نموده و استراتژي‌هاي مدوني را مبتني بر آخرين دستاوردها و اصول علمي مرتبط تبيين مي‌نمايد. اين مديريت بر اساس استراتژي‌هاي مصوب و با مشاركت ساير واحد‌هاي شركت در جهت تنظيم برنامه‌هاي عملياتي به منظور دستيابي به اهداف كلان و خرد همكاري نموده و با تلفيق برنامه‌هاي عملياتي با يكديگر و رفع چالش‌هاي احتمالي، اجراي برنامه‌هاي عملياتي استراتژيك را امكان پذير مي‌سازد. اين مديريت در حين اجراي برنامه‌هاي عملياتي، كنترل و پايش ميزان پيشرفت واقعي اجراي برنامه‌ها و بررسي و بازنگري آنها را پيگيري مي‌نمايد. علاوه بر موارد فوق ميزان دستيابي به اهداف خرد، اهداف كلان و چشم انداز از طريق پايش دوره‌اي شاخص‌هايي كه در منظرهاي مختلف استخراج شده‌اند، بررسي مي‌شود. بازنگري سالانه استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي، تسري استراتژي‌ها تا سطوح فردي و تهيه گزارشات پيشرفت از ديگر وظايف اين مديريت است.

اين مديريت در طول چرخه حيات يك طرح نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. به گونه‌اي كه در مراحل اوليه شكل‌گيري طرح‌ها و پروژه‌ها رسالت انجام و ارائه مطالعات امكان سنجي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي جهت توسعه بلوك‌هاي در اختيار شركت نفت و گاز پارس، تهيه و تنظيم موافقت‌نامه طرح‌هاي شركت به منظور تصويب در سازمان برنامه و بودجه، تهيه و بروزرساني برنامه كلان زمان و هزينه طرح‌هاي جاري و آتي شركت، بودجه‌ريزي ساليانه طرح‌هاي سرمايه‌اي شركت، نظارت بر انجام فرايندهاي مديريت پروژه پيمانكاران اصلي، و كنترل زمان و هزينه طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت از طريق نظارت بر روند اجراي كار پيمانكاران مي‌باشد.

تهيه گزارشات عملكرد شركت و نيز تهيه گزارشات رسمي و كليه آمار و اطلاعات مربوط به توليد جهت ارائه به مجموعه داخلي شركت ملي نفت ايران و ساير ارگان‌هاي داخلي و خارجي كه از حساسيت خاصي برخوردار مي‌باشد از ساير رسالت‌هاي سازماني اين مديريت محسوب مي‌شوند.

علاوه بر موارد گفته شده، با توجه به جايگاه شركت نفت و گاز پارس در تامين انرژي در سطح داخلي و بين المللي، اين شركت خود را ملزم به رعايت اصول مديريت انرژي مي داند كه از طريق: نظارت بر تهیه و بروزآوری خط و مشی انرژی در سازمان؛ نظارت بر اجرای برنامه های مدون مرتبط با مدیریت انرژی؛ پیگیری و کنترل اجرای دستورالعملهای ابلاغ شده در مبحث انرژی؛ پایش و اندازه گیری میزان حصول به اهداف کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت؛ تدوین گزارش کمی و کیفی تولید و مصرف انرژی در بخشهای صنعتی و غیر صنعتی اين مهم را به انجام مي رساند.

همچنين استانداردسازي و بهبود مستمر سيستم جامع مديريت پروژه شركت؛ ارزيابي و توسعه مديران پروژه مبتني بر شايستگي های شخصی، عملکردی و دانشی؛ ارزيابي و رتبه بندي بلوغ سازمانی نظام مدیریت پروژه پيمانكاران اصلي طرح ها؛ ارتقاء فرهنگ نظارت و مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارس از ديگر وظايف اين مديريت مي باشد.

اين مديريت از شش واحد ذيل با مأموريت هاي مشخص تشكيل شده است كه عبارتند از:

1- برنامه ريزي:
 برنامه ریزی تلفیقی و کلان طرحهای و پروژه های سرمایه ای شرکت و برنامه ریزی استراتژیک شرکت
2- كنترل طرح ها: حصول اطمينان از استقرار، اجرا و پايش موثر سيستم كنترل پروژه و بهينه سازي آن
3- ارزيابي و توسعه نظام مديريت پروژه(PMO): تدوين، استقرار، ارزيابي و بهبود مستمر متدولوژي جامع مديريت پروژه و ارزشيابي و ارتقاء پيوسته سطح شايستگي هاي مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارس
4- برنامه ريزي انرژي: حفظ منابع انرژي و محيط و توجه به افزايش عملكرد انرژي در توليدات و خدمات شركت و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي
5- بررسي هاي فني، مالي، اقتصادي طرح ها: انجام مطالعات و بررسي هاي فني، مالي و اقتصادي طرح ها و پروژه ها و فعاليت هاي شركت نفت و گاز پارس به منظور ارائه مناسب ترين روش هاي اجراي كار در جهت نيل به اهداف سازماني
6- سامانه آمار، اطلاعات و گزارش هاي فني-اقتصادي : تهيه آمار و جمع اوري اطلاعات و ارايه گزارش هاي فني و اقتصادي


 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company