مدیریت تولید و عملیات

 عمده ترين وظايف مديريت توليد و عمليات نفت وگاز عبارتند از :
 برنامه ريزي، سرپرستي، نظارت، كنترل، هدايت و انجام عمليات و اقدامات لازم جهت حفظ حداكثر بهره برداري مصوب از چاهها و همچنين تحقق صيانت از مخازن.
 رفع نواقص و اشكالات چاه در رابطه با توليد جهت بازدهي هرچه بيشتر و بهتر و همچنين بررسي و تجزيه و تحليل عملكرد چاههاي توليدي و تأسيسات فرآيندي.
 نظارت كلي، ارزيابي و طرح ريزي فني امور مربوط به فعاليتهاي مهندسي بهره برداري گاز از چاه
تا انتقال به پالايشگاه يا پايانه هاي ذخيره سازي و ارائه طريق در جهت رفع مشكلات فني و بهبود امور .
 نگهداري، مراقبت و تعميرات صحيح و اصولي از ادوات تاج چاه، لوله ها و وسايل نصب شده درون چاهي از لحاظ ميزان خوردگي و فرسودگي و قطر داخلي و حفاظت از تأسيسات سرچاهي و درون چاهي. 
 برنامه ريزي و هدايت كليه عمليات هاي تعميرات و آزمايشهاي مربوط به چاه .
 اجراي برنامه زمانبندي سرويس وكنترل دستگاهها و تجهيزات.
 تحويل گيري سكوهاي دريايي.
 تهيه و بررسي شرح كار پروژه ها و طرحهاي مهندسي. 
 شناسايي و رفع كمبودها و تنگناها جهت ممانعت از توقف برنامه ها و جلوگيري از مواجهه با اشكالات زمان بهره برداري.
 تهيه مواد شيميايي مصرفي مورد نياز سكوها.
 تدابير لازم جهت ايجاد محيطي ايمن در عمليات بهره برداري .
 پيش بيني و برنامه ريزي براي مقابله با بحرانها و حوادث احتمالي.
 ايجاد مركز كنترل و Monitoring سكوهاي دريايي درخشكي .
 بهره برداري از نيروگاه متمركز پارس جنوبي و تأمين برق مورد نياز پالايشگاهها.
 حفاظت از خطوط لوله دريايي در مقابل خوردگي و نيز صدمات خارجي وارده به تاسيسات توسط شناورها.
 حفاظت از خوردگي و پوشش رنگ سكوها.
 برنامه ريزي و تأمين پشتيباني دريايي و هوايي سكوها .
 استقرار به موقع و تأمين سوخت و برنامه كاري منظم شناورها.