1391/08/30
برنامه ريزي شركت ملي نفت ايران براي دور جديد اكتشاف منابع نفت و گاز

برنامه ريزي شركت ملي نفت ايران براي دور جديد اكتشاف منابع نفت و گاز


مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران از برنامه ريزي براي اكتشافات جديد متناسب با توليد خبر داد و افزود: در صورت تامين بودجه و افزايش تعداد دكل هاي حفاري، حفاري هاي جديد اكتشافي را آغاز مي كنيم.

هرمز قلاوند در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه در طي 10 سال گذشته بيشتر نفت برداشتي مربوط به مخازني هستند كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند افزود: به همين دليل لازم است تا  بخش عمده اي از توان خود را در بخش اكتشاف ميادين جديد و تحويل آنها به شركت بهره بردار متمركز كنيم.

عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه هم اكنون مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران 9 دكل حفاري در اختيار دارد اظهار كرد: با تامين بودجه مورد نياز، تعداد دكل هاي حفاري را افزايش مي دهيم و حفاري هاي جديد اكتشافي را آغاز مي كنيم.  
قلاوند، حوزه اكتشاف را يكي از مهمترين بخش هاي بالا دستي صنعت نفت و نقطه آغازين هر گونه عمليات نفتي خواند و ادامه داد: فعاليت هاي اصلي اكتشاف، مطالعه و انجام فرايند زمين شناسي در مناطق جديد، عمليات ژئو فيزيك براي شناخت لايه هاي زيرزميني و طاقديس ها و حفاري اكتشافي است كه پس از احداث چاه هاي اكتشافي كه حدود مخزن را مشخص مي كند، اين چاه ها به شركت هاي بهره بردار واگذار مي شود.
قلاوند با تاكيد بر نقش مهم و كليدي بخش اكتشاف در صنعت نفت و تاكيد وزير نفت بر ميادين مشترك و اهميت نقاط مرزي گفت: هم اكنون مناطق مرزي در اولويت نخست فعاليت هاي اكتشافي شركت ملي نفت قرار دارد؛ البته تعيين تكليف ميدان هاي پراكنده به ويژه در منطقه زاگرس نيز از برنامه هاي آتي اكتشاف خواهد بود.

قلاوند صدور خدمات فني و مهندسي و تحقق برنامه هاي توليدي و رسيدن به اهداف چشم انداز در افق 1404 را از ديگر برنامه ها و اهداف مديريت اكتشاف برشمرد و گفت: براي رسيدن به اين اهداف از تجربه متخصصان، مديران و ظرفيت دانشگاه ها و مراكز عملي هم بهره خواهيم برد.
به گزارش NIOC، مديريت اكتشاف يكي از مديريت هاي اصلي شركت ملي نفت ايران است كه وظيفه برنامه ريزي، سازماندهي مديريت و راهبري فعاليت هاي مربوط به اكتشاف منابع جديد نفت و گاز در خشكي و دريا را در پهنه عظيم ميهن اسلامي به عهده دارد .

اين مديريت فعاليت هاي خود را در قالب 4 حوزه معاونت تحت عنوان هاي معاونت اكتشاف، معاونت فني، معاونت بلوك هاي اكتشافي و مشاركت خارجي و معاونت امور پشتيباني و نيز واحدهاي ستادي با نام هاي سامانه اطلاعات بالادستي و خدمات مكانيزه، برنامه ريزي و بررسي طرح ها، ايمني، بهداشت و محيط زيست و حراست انجام مي دهد .
اين مديريت در سايه تلاش و همت خود توانسته است به ويژه در ساليان اخير توفيقات سترگ و بي شماري را دركشف منابع عظيم نفت و گاز به دست آورد كه بي شك بركات و ثمرات فراواني را نصيب ملت سرافراز ايران اسلامي خواهد كرد.


بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company