1391/09/02
مراسم سنتی سنج و دمام بوشهری در منطقه ویژه پارس

مراسم سنتی سنج و دمام بوشهری در منطقه ویژه پارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  آرمان مانبايدموجب نابودي ديگران شود.آرمان ارزشمندبهروزي ماوديگران رادرپي دارد.  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company