1391/09/09
سوگواري كاركنان عسلويه شركت در دهه اول محرم 1434

سوگواري كاركنان عسلويه شركت در دهه اول محرم 1434

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  نخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگ   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company