1391/09/11
بازدید احمد قلعه بانی مديرعامل شركت ملي نفت ايران ازطرح هاي پارس جنوبی

بازدید احمد قلعه بانی مديرعامل شركت ملي نفت ايران ازطرح هاي  پارس جنوبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  باهرشكستي ميبيني كه شخصيت توقوي تروروحت تواناترشده است.مارك فيشر  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company