1391/09/19
عملیات نوسازي گوي شناور صادرات نفت در لاوان

عملیات نوسازي گوي شناور صادرات نفت در لاوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ایباربهشكل رخ نمیدهد  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company