1391/09/21
اجرای طرح توسعه میدان نفتی رسالت با هدف افزایش تولید

اجرای طرح توسعه میدان نفتی رسالت با هدف افزایش تولید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري     اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ٬ نا امیدش نکن   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company