1391/09/25
بازديد احمد قلعه باني مديرعامل شركت ملي نفت ايران از طرح هاي منطقه ويژه پارس‎.بخش دوم

بازديد احمد قلعه باني مديرعامل شركت ملي نفت ايران از طرح هاي منطقه ويژه پارس‎.بخش دوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   نه گفتن رايادبگيريدتافضاي بيشتري براي بله گفتن به زندگي بيابيد.كارلن  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company