1391/10/06
بارگیری دومین جکت فاز 13 پارس جنوبی در يارد صدراي بوشهر

بارگیری دومین جکت فاز 13 پارس جنوبی در يارد صدراي بوشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري   براي روشنايي چراغهاي همسايه هم دعاكن؛ بي شك حوالي تونيزروشنترخواهد شد  
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company