1391/10/11
فیلم: بارگيري دومين جکت فازهاي ۲۰ و 21 پارس جنوبی در خرمشهر

فیلم: بارگيري دومين جکت فازهاي ۲۰ و 21 پارس جنوبی در خرمشهر

 

 

دانلودفقيرآن نيست كه كم داردبلكه آن است كه بيشترميطلبد.سنه كا  


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company