1391/10/13
تشكيل بزرگترين كلينيك تكنيكي كشور براي آناليز لايه هاي مخزني پارس جنوبي

تشكيل بزرگترين كلينيك تكنيكي كشور براي آناليز لايه هاي مخزني پارس جنوبيعضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي گويد: يك گروه فكر متخصص به صورت ويژه در حال بررسي لايه هاي هيدروكربني ميدان منطقه پارس جنوبي هستند تادر نهايت بتوانيم سهم شايسته مربوط به ايران را از اين ميدان برداشت كنيم، دكتر عمادي از اين گروه با عنوان كلينيك تكنيكي نام مي برد.


محمد علي عمادي؛ در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران گفت: مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران و پژوهشكده ازدياد و برداشت در يك همكاري مشترك ، مطالعات تحقيقاتي گسترده به منظور برداشت و مديريت بهينه گازدر ميدان گازي پارس جنوبي انجام داده است .

مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران از تشكيل بزرگترين كلينيك تكنيكي كشور در منطقه پارس جنوبي خبر داد و افزود: اين كلينيك در راستاي اجراي طرح جامع بهينه سازي توليد بر اساس مديريت پوياي مخزنو  به منظور شناسايي و استفاده از راهكارهاي بهينه براي برداشت از اين ميدان ايجاد شده است.

وي هدف اصلي اين طرح پژوهشي را مديريت مخزن، شتاب در توليد، افزايش سقف توليد و تداوم توليد، كاهش افت فشار و بهبود توليد پس از افت فشار عنوان كرد.
عمادي خاطرنشان كرد: در ميدان گازي پارس جنوبي هنوز بخش هاي ناشناخته زيادي در حوزه نفت و گاز وجود دارد كه با انجام اين مطالعات تحقيقاتي علاوه بر شناخت، راهكارهاي استفاده بهينه ازاين بخش ها نيز شناسايي شده است.
 عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران افزود: قرارداد اين پروژه پژوهشي بزرگ سال گذشته با حضور وزيرنفت امضا شد و بر اساس آن با شروع فعاليت هاي تحقيقاتي، يك كلينيك تكنيكي ارزشمند متشكل از افراد فني و متخصص براي رفع مشكلات ميدان گازي پارس جنوبي تعيين شد.
 مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران تصريح كرد: كميته تخصصي در چند بخش مشخص سازي سنگ و سيال مخزن، ارتقا روش هاي پيش بيني توليد، بهينه سازي توليد  با تمركز بر ازدياد نرخ برداشت و ضريب بازيافت گاز و ميعانات گازي تشكيل شده است.
مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران تصريح كرد: كلينيك تكنيكي ميدان گازي پارس جنوبي از  يك گروه فكر انساني تشكيل شده است كه تمام مشكلات موجود در اين ميدان را بررسي و راهكارهاي آن را با همكاري صنعت اجرايي مي كنند.
وي اذعان كرد:  تمام لايه هاي كيوان تا كيفور و لايه هاي پايين تر مانند زكيل و فراغون  توسط اين كلينيك تكنيكي شناسايي شده است تا در نهايت بتوانيم سهم مربوط به كشور ايران را از اين لايه ها برداشت كنيم.
عمادي متذكر شد: جزئيات فني، تكنيكي، مسائل زيست محيطي و مديريتي پارس جنوبي نيز در قالب هزار پروژه از سوي نفت و گاز پارس براي 3 دانشگاه صنعتي اميركبير، شريف و دانشگاه تهران كه مسئول پشتيبان فني مطالعات مربوط به اين ميدان بزرگ هستند تعريف شده است.


بازگشت به آخرين اخبار
   هيچ كس از قلب شما به شما نزديكتر و راستگو تر نيست. سقراط  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company