1391/11/02
بررسي متدلوژي تدوين برنامه ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور

بررسي متدلوژي تدوين برنامه ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور


كارشناس ارشد برنامه ريزي و نظارت بر توليد نفت و گاز مي گويد:  در سمينار ارزيابي برنامه هاي ازدياد برداشت، قرار است الزامات عملياتي شركت هاي بهره بردار براي تحقق اين برنامه و دورنماي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي ايران بررسي و ارزيابي شود.


به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، مهدي شاه حسيني؛كارشناس ارشد برنامه ريزي و نظارت بر توليد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران گفت: اين سمينار با حضور جمعي از مديران و متخصصين حوزه ازدياد برداشت كشور ، برگزار مي شود.

وي افزود: هدف اصلي برگزاري اين سمينار يك روزه  بررسي متدلوژي تدوين برنامه ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور، الزامات عملياتي شركت هاي بهره بردار براي تحقق اين برنامه، اقدامات اجرايي براي تحقق تكاليف وزارت نفت  در چارچوب ماده 130 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و دورنماي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي ايران به بيش از ميزان تكليف شده در اين برنامه است.

شاه حسيني درباره محورهاي اين سمينار نيز گفت: سمينار ارزيابي برنامه هاي ازدياد برداشت و بسته جامع صيانت از مخازن نفت و گاز كشور در 6 محور اصلي شامل ازدياد برداشت در مخازن نفت كشور؛ راه طي شده و افق پيش رو، بررسي متدلوژي تدوين و ارزيابي سالانه برنامه هاي ازدياد برداشت در شركت ملي نفت ايران و همچنين الزامات عملياتي شركتهاي بهره بردار براي اجراي موفق پروژه هاي ازدياد برداشت برگزار مي شود.

وي ادامه داد: ازدياد برداشت از قانون تا اجرا، پرورش نيروي انساني متخصص و ارتقاء تجهيزات حوزه ازدياد برداشت كشور و دورنماي افزايش ضريب ازدياد برداشت در مخازن نفت ايران از ديگر محورهاي تعريف شده در اين سمينار است.

شاه حسيني يادآور شد: بررسي ها نشان مي دهد كه 75 درصد اقدامات مربوط به حفظ ظرفيت توليد با انجام برنامه هاي توسعه اي، رفع موانع و تنگناهاي عملياتي و اجراي روشهاي ازدياد برداشت محقق مي شود و فقط 25 درصد مربوط به اكتشافات جديد نفت است.

وي تاكيد كرد: در اين راستا اعمال روشهاي مختلف افزايش برداشت (EOR/IOR) مانند روشهاي ثانويه جهت بالا بردن ميزان بازيافت نفت و حفظ انرژي اوليه مخازن، اولويت خاصي دارد كه در اين سمينار سعي شده تا زواياي مختلف اين طرح مورد بازبيني و بررسي دقيق قرار گيرد.

 سمينار ارزيابي برنامه هاي ازدياد برداشت و بسته جامع صيانت از مخازن نفت و گاز كشور، دوشنبه دوم بهمن ماه در سالن شهيد بهشتي وزارت نفت برگزار مي شود و طي آن شماري از مديران و متخصصان حوزه بالادستي صنعت نفت، به تشريح و تبيين محورهاي ذكر شده در اين سمينار مي پردازند. 


بازگشت به آخرين اخبار
   آینده متعلّق به کسانی است که به زیبایی رؤیاهای خودمعتقدند. الینور  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company