1391/11/02
كشف ميادين جديد نفت و گاز قدرت سياسي و امنيتي ايران را ارتقا مي دهد

كشف ميادين جديد نفت و گاز قدرت سياسي و امنيتي ايران را ارتقا مي دهد

كشف ميادين جديد نفت و گاز قدرت سياسي و امنيتي ايران را ارتقا مي دهد

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت ضمن تاكيد بر لزوم جداسازي برنامه هاي توليدي از برنامه هاي توسعه اي صنعت نفت گفت: كاهش موقت و دوره اي سرمايه گذاري ها نبايد خللي در فعاليت هاي اكتشافي ايجاد كند.


به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، محسن خجسته مهر، صبح امروز ( 2 بهمن) در نشست تخصصي ارزيابي برنامه هاي ازدياد برداشت و بسته جامع صيانت از مخازن نفت و گازاظهار داشت: بايد عمليات هاي توليدي را از برنامه هاي توسعه اي تفكيك كرد به گونه اي كه نبايد با كاهش سرمايه گذاري ها خللي در فعاليت هاي اكتشافي صورت گيرد چرا كه اكتشاف زير ساخت كشور است و كشف ميادين جديد مي تواند قدرت سياسي، اقتصادي وامنيتي كشور را ارتقاء دهد.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در عسلويه مبني بر طبقه بندي فعاليت صنعت نفت در سه بخش علمي، اقتصادي و جهادي يادآور شد: با توجه به شرايط داخلي و خارجي و همچنين ويژگي هاي مخازن نفت و گاز، هم اكنون تنها مولفه براي راهبري 330 مخزن نفتي و گازي  كشور بكارگيري شيوه هاي علمي است.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت گفت: با توجه به الزامات كشور مبني بر استمرار كشف ميادين جديد نفت و گاز نبايد اين امر مهم در هيچ دوره اي در حاشيه قرار گيرد ، چرا كه اگر كشور تصميم گرفت كه توليد و توسعه نفت را در يك دوره خاص افزايش دهد اين آمادگي بايد در مجموعه صنعت نفت وجود داشته باشد به همين دليل برنامه ريزي در بحث اكتشاف با احتساب اولويت بندي هاي اكتشافي بايد به حداكثر ممكن برسد.

وي با تاكيد بر اينكه در كشور ما دور نماي خوبي از اكتشاف شناخته شده و نشده وجود دارد، اعلام كرد: يكي از دلايلي محدود كردن جمهوري اسلامي ايران از سوي كشورهاي غربي چشم طمع آنان به منابع نفت و گاز است و واضح است كه ايران به جهت داشتن مقام اول در نفت و گاز مورد تهاجم بيگانگان خواهد بود.

خجسته مهر تشريح كرد: بر اساس آخرين آمارشركت ملي نفت ايران، 342 ميليارد بشكه معادل نفت خام بصورت مورد انتظار و ممكن وجود دارد كه اين مقدار مربوط به هيدروكربور مايع باقي مانده در كشور است كه از اين ميزان حدود 185 ميليارد بشكه معادل نفت خام مربوط به ذخاير گازي ايران است.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت اضافه كرد: اگر بخواهيم توليد فعلي نفت و گازي كه ادامه دهيم حدود 138 سال توليد خواهيم داشت به همين جهت نياز به برنامه ريزي وسيع در اين حوزه است.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري با اعلام اينكه بايد عدم قطعيت را براي 5 سال پاياني برنامه 20 ساله فرض كرد، افزود: در شركت ملي نفت ايران براي توليد ، تزريق و همچنين توسعه ميادين برنامه ريزي شده است به گونه اي كه طبق برنامه ريزي هاي به عمل آمده حدود 56 مخزن نفتي و گازي در برنامه پنجم بايد توسعه يابد كه همه اينها داري مدل توسعه است و مجوز سرمايه گذاري دارد.

وي معتقد است اگر برنامه ريزي انجام شده را در مقابل اكتشاف صورت گرفته قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هميشه اكتشاف 300 درصد رشد نسبت به برنامه دارد كه اين امر نقطه قوت و هم ضعف براي شركت ملي نفت ايران است به تعبيري ديگر نقطه قوت به جهت عملكرد مثبت و ضعف جهت عدم برنامه ريزي صحيح در اين عملكرد مشاهده مي شود.

وي گفت: بر اساس ماده 130 قانون برنامه پنجم توسعه صنعت نفت مكلف شده است كه هرچه سريعتر بسته صيانتي خود را تحويل دهد به همين جهت كميته صيانت از ميادين نفت و گاز با راهبري وزير نفت انجام شد و شركت ملي نفت ايران بسته اوليه آن را ارائه كرده اند كه در حال نهايي شدن است

خجسته مهر با تصريح اينكه همه شركت ها بايد بسته جامع مربوط به حوزه خود را ارائه كنند و افزود: بايد براي هر ميدان يك روش مشخص در نظر گرفت و يك مدل تحليلي داشت، مستقل از اينكه سرمايه گذاري مي شود يا نمي شود تا كنون زمان زيادي را براي سرمايه گذاري صرف شده است كه بايد كاهش يابد.

خجسته مهر گفت: وزارت نفت به دنبال اين است كه برنامه 20 ساله توسعه را با وجود محدوديت ها محقق كند چرا كه اين امر بهترين فرصت و امكان براي عملي كردن طرح ها است.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت عنوان كرد: وزارت نفت در تلاش است تا سال 2014 با توجه به تغييرات محيط داخلي و خارجي و همچنين با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي اين برنامه را ويرايش كند به همين جهت صنعت نفت برش هاي مختلفي از اين برنامه را آماده كرده است.

وي گفت: آمار رسمي شركت ملي نفت ايران و مديريت اكتشاف نشان مي دهد كه در سال 90 حدود 20 ميليارد بشكه معادل نفت خام درجا كشف شده است و در 9 ماهه سال 91 حدود 14 ميليارد بشكه معادل نفت خام مجموعه كشف هاي شركت نفت بوده است.

خجسته مهر افزود: اسناد مربوط به بسته جامع صيانتي كه بر اساس ماده 130 قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر افزايش 1 درصدي ضريب بازيافت متمركز است و همچنين ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه كه به چگونگي برداشت صيانتي از ميادين اشاره دارد در دستور كار قرار گرفته است.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت اظهار كرد: صنعت نفت كشور و به خصوص بخش بالادستي سهم ويژه اي در پياده سازي اقتصادي مقاومتي دارند و انتظار مسولان كشوري نيز از صنعت نفت بسيار بالا است.


بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company