1392/09/10
نخستين سفر دكتر روحاني به پايتخت انرژي ايران


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


بازگشت به گزارش تصویری

  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company