1393/11/29
نمای شماتیک فعالیتها و دستاوردهای فاز ١٢ پارس جنوبی

 نمای شماتیک فعالیتها و دستاوردهای فاز ١٢ پارس جنوبی

بخشی از نتایج و دستاوردهای افتتاح فاز ١٢ پارس جنوبی در نمای شماتیک زیر از نظر گرامیتان می گذرد.

 سرانجام فاز ١٢ پارس جنوبی که ایرانی ترین پروژه صنعتی کشور نام گرفته، به زودي به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

ما در اینجا بخشی از نتایج و دستاوردهای افتتاح فاز ١٢ پارس جنوبی در نمای شماتیک زیر از نظر گرامیتان می گذرد.

 


بازگشت به آخرين اخبار

 

 

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company