1396/05/09
نگهداري و تعمير تجهيزات و ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت نفت و گاز پارس در استان بوشهر و آب‌هاي خليج فارس


شماره مناقصه : شماره 35-96-960
عنوان مناقصه : نگهداري و تعمير تجهيزات و ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت نفت و گاز پارس در استان بوشهر و آب‌هاي خليج فارس
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و يك‌مرحله‌اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه: نگهداري و تعمير تجهيزات و ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت نفت و گاز پارس در استان بوشهر و آب‌هاي خليج فارس.

شرايط مناقصه‌گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- دارا بودن گواهي‌نامه رتبه يك و يا دو پيمانكاري از سازمان برنامه و بودجه در رشته ارتباطات.
3- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 6،916،400،000 ريال.
4- ارائه اساسنامه شركت به منظور حصول اطمينان از درج موضوع مناقصه در محدوده فعاليت‌هاي شركت مناقصه‌گر.
5- ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح (حداكثر سه سال گذشته).
برآورد كارفرما: 69،164،000،000 ريال براي مدت 18 ماه مي‌باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام: از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد، حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. واحد مناقصات : تلفن: 982183762605 +

لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه.
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company