1396/08/01
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه انجام عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي


شماره مناقصه : 35-96-966     
عنوان مناقصه : آگهي ارزيابي كيفي مناقصه انجام عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي                                                                   
شرکت نفت و گاز پارس به نشاني تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، در نظر دارد پروژه انجام عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي به صورت عمومي و يك‌مرحله‌اي را با شرايط زير واگذار نمايد.
مقتضي است نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي مناقصه از تاريخ اين دعوتنامه تا 5 روز كاري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه نمايند.
مهلت ارائه پيشنهادهاي ارزيابي كيفي، 20 روز از تاريخ اين دعوتنامه به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك1، واحد خدمات مناقصات شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغييري در آن به وجود آيد از طريق اطلاعيه به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.
برآورد صورت گرفته اين پرژه مبلغ 8،398،720 يورو مي‌باشد.
مبلغ ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 201،024 يورو مي‌باشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن83762605 تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company