1396/08/13
آگهي فراخوان شناسايي توليد كنندگان و تامين كنندگان ماده بازدارنده خوردگي


شرکت نفت وگاز پارس در نظر دارد جهت حفاظت از خوردگي خطوط لوله دريايي پارس جنوبي، نسبت به شناسايي توليدكنندگان و تامين كنندگان معتبر با قابليت تامين 1000000 ليتر ماده بازدارنده خوردگي در سال، اقدام نمايد. صلاحيت متقاضيان بر اساس آزمايشات مورد نياز و كسب حد نصاب امتياز بر اساس جداول امتياز دهي مشخص خواهد شد. لذا از شركت‌هايي كه داراي فعاليت در اين زمينه مي‌باشند درخواست مي‌گردد، ضمن آگاهي از شرايط شركت در فراخوان، دريافت روش و شرايط انجام آزمايشات و همچنين جدول ارزيابي و امتيازدهي، نسبت به ارسال سوابق كاري مرتبط، پروانه توليد، اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)، حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهي دوم به پست الكترونيك bparan@pogc.ir نمايند.در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83768297-021 تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company