1396/08/29
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي


شماره مناقصه :  35-96-989

عنوان مناقصه :  آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زيربه پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه :ارايه خدمات نگهداري و راهبري سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي/ ديزل ژنراتورها، روشنايي و توزيع برق ساختمانهاي شركت نفت و گاز پارس در تهران

شرايط مناقصه گر :

1-      تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.

2-     داراي گواهي نامه تأیید صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.

3-     دارا بودن گواهي طرح طبقه بندي مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي.

4-     توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 1.171.000.000 ريال، بصورت واريز وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكي.

5-     ارائه اساسنامه شركت.

6-      ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه
سال گذشته.

برآورد كارفرما:مبلغ بيست و سه ميليارد وچهارصد و بيست ميليون (23.420.000.000) ريال براي مدت 24 مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز  مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي:چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.

بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company