1396/08/29
آگهي مزايده عمومي


شماره مزايده :   96001

    شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند ضمن ارائه معرفي نامه نسبت به خريد و دريافت اسناد و مدارك مزايده اقدام نمايند.

شرايط شركت در مزايده :

1.      ارائه كد اقتصادي و شناسنامه ملي جهت اشخاص حقوقي.

2.     ارائه كد ملي جهت اشخاص حقيقي.

3.   ارائه ضمانت نامه بانكي حسن انجام كار معادل 10% قيمت پيشنهادي يا پرداخت 10% قيمت پيشنهادي به حساب اين شركت

4.     مهلت دريافت اسناد مزايده حداكثر 10 روز پس از درج آگهي.

5.     مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد.

6.     كيفيت تحويل بر عهده برنده مزايده.

7.   مزايده گزار بابت شركت در مزايده مبلغ -/000/300 ريال جهت خريد اسناد مزايده  به شماره حساب جام ملت كه در شرايط شركت در مزايده درج گرديده واريز و اصل فيش را به همراه شرايط شركت در مزايده تسليم واحد تداركات/كالاي مازاد و اسقاط نمايند و رسيد دريافت كنند.

محل دريافت و تحويل اسناد مزايده :

تهران- خيابان دكتر فاطمي نبش خيابان پروين اعتصامي  شركت نفت و گاز پارس طبقه اول مديريت تداركات و اموركالا

تلفن : 83763157 و83762194-021  از ساعت 9 صبح  الي 2 بعدازظهر


رديف

شرح اقلام ضايعاتي

تعداد / مقدار

محل رويت/ محل تحويل

1

تجهيزات رايانه‌اي از قبيل كيس، چاپگر، سرور،...ولپ‌تاپ و دستگاه حضور و غياب

به تعداد رويت

شهر ري- باقر شهر سه راه خيرآباد انبارهاي شهيد صادقي روبروي بانك تجارت انبارسرپوشيده شركت نفت و گاز پارس از ساعت 9 صبح الي 2 بعدازظهر

2

آهن‌آلات قراضه

حدوداً 30 تن


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company