1396/09/01
ارائه خدمات اداري عمومي مورد نياز شركت نفت و گاز پارس تهران


شماره مناقصه : 35-96-990                                                          
عنوان مناقصه : ارائه خدمات اداري عمومي مورد نياز شركت نفت و گاز پارس تهران
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:
شرح پروژه :‌ ارائه خدمات اداري عمومي مورد نياز شركت نفت و گاز پارس تهران

شرايط مناقصه‌گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- دارا بودن گواهي طرح طبقه‌بندي مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي.
4- توانايي ارائه ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ پنج ميليارد و ششصد و نود و يك ميليون و صد و پانزده هزار و دويست و پنجاه و دو 5،691،115،252 ريال بصورت واريز وجه نقد و يا اخذ ضمانتنامه بانكي.
5- ارائه اساسنامه شركت به منظور حصول اطمينان از درج موضوع مناقصه در محدوده فعاليت‌هاي شركت مناقصه‌گر.
6- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.

برآورد كارفرما: مبلغ دويست و هيجده ميليارد و پانصد و پنجاه و پنج ميليون و هفتصد و شصت و دو هزار و ششصد و سه 218،555،762،603 ريال براي مدت 24 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company