1396/10/18
عمليات بارگيري نخستين عرشه فاز 14 پارس جنوبي از يارد بندرعباس

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company