1396/11/10
فروش 800 تن لوله‌هاي كربن استيل فرسوده و مستعمل و از رده خارج در سايزهاي مختلف


شماره مناقصه : مزايده عمومي 96005
عنوان مناقصه : فروش 800 تن لوله‌هاي كربن استيل فرسوده و مستعمل و از رده خارج در سايزهاي مختلف

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند ضمن ارائه معرفي‌نامه نسبت به خريد و دريافت اسناد و  مدارك مزايده اقدام نمايند.

شرايط شركت در مزايده :

1-    ارائه كد اقتصادي و شناسنامه ملي جهت اشخاص حقوقي.

2-    ارائه كد ملي جهت اشخاص حقيقي.

3-    ارائه ضمانت نامه بانكي معادل 10% قيمت پيشنهادي يا پرداخت 10% قيمت پيشنهادي.

4-    زمان دريافت اسناد مزايده حداكثر 10 روز پس از درج آگهي اول.

5-    مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 4 روز پس از درج آگهي.

6-    كيفيت تحويل بر عهده برنده مزايده .

7-    مزايده‌گر بابت شركت در مزايده مبلغ 300،000 ريال جهت خريد اسناد مزايده به شماره حساب جام ملت كه در شرايط شركت در مزايده درج گرديده واريز و اصل فيش را به همراه شرايط شركت در مزايده تسليم واحد تداركات/ كالاي مازاد و اسقاط نمايند و رسيد دريافت كنند.

8-    پرداخت هرگونه عوارض گمركي، شهرداري، ماليات بر ارزش افزوده بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

محل دريافت اسناد مزايده :

كيش- بندرگاه- سوله 18- تداركات و امور كالا- كالاي مازاد     تلفن:  07644420417- 02183763992

اقلام ضايعاتي و از رده خارج مستقر در انبار تداركات ناحيه كيش سايت انبارهاي گمرك.

رديف

شرح اقلام ضايعاتي

تعداد / مقدار

محل رويت / تحويل

1-

لوله‌هاي كربن استيل فرسوده و مستعمل و از رده خارج در سايزهاي مختلف

حدوداً 800 تن

انبار لوله كيش مستقر در يارد گمرك بصورت بريده

 

                                                                                                           

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company