1396/11/23
ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران


شماره مناقصه : 35-96-997
عنوان مناقصه :  ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:
شرح پروژه :‌ ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران

شرايط مناقصه گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- دارا بودن گواهي طرح طبقه‌بندي مشاغل از اداره كار و امور اجتماعي.
4- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2،315،780،000 ريال به صورت واريز وجه نقد و يا ضمانت بانكي.
5- ارائه اساسنامه شركت بمنظور حصول اطمينان از درج موضوع مناقصه در محدوده فعاليت‌هاي شركت مناقصه‌گر.
6- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.

برآورد كارفرما: مبلغ چهل و نه ميليارد هفتصد و هشتاد و نه ميليون (49،789،000،000) ريال براي مدت 24 ماه می‌باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر يك روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
تاریخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company