1397/02/11
هم پوشاني عمليات اجرايي در بخش خشكي و فراساحل سكوهاي درحال ساخت پارس جنوبي

هم پوشاني عمليات اجرايي در بخش خشكي و فراساحل سكوهاي درحال ساخت پارس جنوبي

در بازديد دوره اي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از يارد شركت صنعتي دريايي و در جلسه اي باحضورمجريان و روساي بخش فراساحل فازهاي ١٣، ١٤ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي بر ضرورت همپوشاني و عمليات همزمان فعاليت هاي مربوط به نصب ، راه اندازي و حفاري با هدف تسريع در بهره برداري از سكوهاي درحال ساخت اين طرح ها تاكيد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس بر اساس برنامه زمانبندي تعيين شده در جلسه فوق، امسال ٥ سكو از فازهاي ياد شده ، باتوجه به مراحل ساخت و فعاليت هاي صورت گرفته درموقعيتمخزن آماده بارگيري ، نصب و واه اندازي مي شود.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به اينكه بارگيري، نصب و عمليات مربوط به راه اندازي اين سكوها با فواصل زماني كوتاه و نزديك به هم انجام مي شود، بر ضرورت هم پوشاني و عمليات همزمان فعاليت هاي مربوط ساخت و نصب سكو در بخش خشكي، حفاري تكميلي چاه ها ( راندن CRA ، مشبك كاري ، تميزكاري و اسيد كاري) و هوكاپ در موقعيت نصب تاكيد كرد و افزود: در صورت تامين به موقع لوله هاي CRA ،بهره گيري از اين سازو كار موجب صرفه جويي در هزينه و زمانبندي مقرر، شده و متعاقب آن توليد گاز نيز زودتر از برنامه پيش بيني شده امكان پذير خواهد بود.

براساس برنامه ريزي صورت گرفته ، سال جاري سكوهاي ٢٢ و٢٤A از بخش فراساحل فازهاي ٢٢ تا٢٤ ، سكوهاي موقعيت Bو D طرح توسعه فاز١٣ و سكوي C طرح توسعه فاز ١٤ پارس جنوبي از يارد صدرا به مرحله نصب و راه اندازي خواهد رسيد.

هركدام از سكوهاي مربوط به فازهاي ياد شده با ظرفيت توليد روزانه ٥٠٠ ميليون فوت مكعب گاز به بهره برداري مي رسند.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس شتاب در فعاليت هاي اجرايي و ساخت سكوها با رعایت الزامات ایمنی و عمليات حفاري تكميلي در موقعيت چاه هاي اين سكوها را الزام آور عنوان كرد و با بيان اينكه اين سكوها قرار است دريك بازه زماني چند ماهه عمدتا در نيمه نخست سال ٩٧ بارگيري و نصب شوند، خاطرنشان كرد: فشردگي و حجم بالاي كار در مقطع كنوني ، اجراي همزمان فعاليت ها و تداوم نظارت هاي اصولي بر مراحل كار از سوي كارفرما را ضروري ساخته است.

بر اساس اين گزارش، علاوه بر ٥ سكوي گفته شده كه مراحل ساخت آن ها درحال انجام بوده و يا در مرحله بارگيري قرار دارند، سكوي اصلي فاز ١٤ (١٤A) پيش از اين و در پايان سال گذشته از يارد شركت ايزوايكو در بندرعباس بارگيري و در موقعيت مخزن اين سكو نصب شد. اين سكو بزودي به بهره برداري مي رسد.

قرار است دومين سكوي اصلي اين طرح نيز امسال آماده بارگيري و نصب در موقعيت Cاين طرح شود.

گفتني است در جريان بازديد روز گذشته مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ( دوشنبه ١٠ ارديبهشت ماه) از يارد صدرا، وضعيت مراحل ساخت، بررسي ميزان پيشرفت هاي صورت گرفته ، زمانبندي عمليات بارگيري ، حمل و نصب سكوهاي فازهاي ١٣، ١٤ و ٢٢ تا ٢٤ با همراهي تيم برنامه ريزي و كنترل پروژه ، معاونت طرح هاي توسعه اي و مجريان فازها مورد ارزيابي قرار گرفت.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company