1397/03/30
ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران


شماره مناقصه : 35-96-997
عنوان مناقصه :  آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران
 
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه :‌ ارائه خدمات نقليه سبك شركت نفت و گاز پارس در تهران

شرايط مناقصه گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- داراي گواهي نامه تأیید صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- دارا بودن گواهي طرح طبقه بندي مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي
4- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و نه ميليون و ششصد و چهارده هزار و پانصد و بيست و دو (2،409،614،522) ريال بصورت واريز وجه نقد و يا ضمانت نامه بانكي
5- ارائه اساسنامه شركت بمنظور حصول اطمينان از درج موضوع مناقصه در محدوده فعاليتهاي شركت مناقصه گر.
6- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.

برآورد كارفرما: مبلغ چهل و هشت ميليارد و يكصد و نود و دو ميليون و دويست و نود هزار و چهارصد و سي و سه ( 48،192،290،433 ) ريال براي مدت 24 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 04-83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company