1397/05/16
استقرار سامانه مديريت يكپارچگي چاه‌ها در شركت نفت و گاز پارس

 استقرار سامانه مديريت يكپارچگي چاه‌ها در شركت نفت و گاز پارس

سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام‌شده در بخش حفاري پروژه‌هاي توسعه ميادين تحت راهبري شركت نفت و گاز پارس به ويژه ميدان مشترك پارس‌جنوبي كه بيش از 70 درصد گاز مورد نياز كشور را تأمين مي‌كند، ضرورت ايجاد بستري مناسب جهت دست‌يابي ايمن و پايدار به بالاترين بهره‌وري ممكن، را بيش از پيش نمايان مي‌كند.

حفاري يا برنامه‌ريزي جهت حفاري بيش از 600حلقه چاه دريايي در ميادين تحت اختيار اين شركت كه بخش قابل توجهي از آنها حفاري شده و هم‌اكنون در حال توليد هستند، فشار بالاي گاز، وجود گاز سولفيد هيدروژن، استفاده از تجهيزات و كالاهاي مختلف با سطوح مرغوبيت متفاوت بواسطه وجود تامين‌كنندگان متعدد از سراسر جهان، مواجهه با پديده‌هاي ناشناخته زير سطحي و مشكلات مربوط به لايه‌هاي پرفشار زمين و زمان‌بر و پرهزينه بودن انجام هر گونه عمليات فراساحلي، لزوم ارزيابي يكپارچه و مستمر چاه‌ها را دوچندان كرده است.

به اين منظور «استقرار سامانه جامع مديريت چاه‌ها» با هدف نگهداشت توليد صيانتي، ايمن و پايدار و همچنين ارتقاي سطح ايمني چاه‌هاي توليدي، تعليق‌شده و رهاسازي‌شده يكي از پروژه‌هاي نقشه سرآمدي شركت نفت و گاز پارس است كه در راستاي جلوگيري از بروز شرايط ناايمن در دستور كار اين شركت قرار گرفته است.

به گفته مدير مهندسي نفت و گاز شركت نفت و گاز پارس، با پياده‌سازي سامانه جامع مديريت چاه‌ها، تخصيص منابع به پروژه‌هاي اصلاحي و تعميراتي چاه‌هاي ميادين تحت اختيار اين شركت هدفمند شده است. متن گفتگوي روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس با «علي‌اكبر ماجد» در ادامه مي‌آيد.

علت پياده‌سازي سامانه جامع مديريت چاه‌ها چه بوده است؟
تنوع پيمانكاران و سازندگان تجهيزات در طرح‌هاي توسعه‌اي ميدان پارس جنوبي و نگاه پروژه‌محور به وضعيت يكپارچگي و ظرفيت توليدي چاه‌ها، موجب بروز اختلاف‌نظر در مورد معيارهاي پذيرش سطح ايمني و پتانسيل توليدي چاه‌ها مي‌شود‌. همچنين صرف هزينه‌هاي اقدامات اصلاحي و تعميري به صورت سكومحور و پروژه‌محور و تأثير نوع قراردادها يا ميزان همكاري پيمانكاران حفاري طرح‌هاي توسعه در نحوه حفاري و تكميل چاه‌هاي مشكل‌دار يا پذيرش تعمير چاه‌هاي ناايمن، همواره سبب تنوع چاه‌هاي توليدي يا در حال تكميل به لحاظ پتانسيل توليد يا ايمني مي‌شود. از اين رو سامانه يكپارچگي چاه‌ها با محوريت مديريت مهندسي نفت و گاز و همكاري مديريت‌هاي توليد و عمليات، بهداشت، ايمني و محيط زيست و همچنين بازرسي فني، استقرار يافته و نسبت به تعيين معيارهاي پذيرش شرايط يكپارچگي و توان توليدي چاه‌ها و هدفمند كردن هزينه‌هاي اقدامات اصلاحي/تعميري و پيشگيرانه اقدام شده است.

سامانه جامع مديريت چاه‌ها شامل چه مؤلفه‌هايي است؟
دو بخش اصلي مديريت يكپارچگي و ايمني چاه‌ها و مديريت ظرفيت و توان توليدي چاه‌ها، مؤلفه‌هاي اصلي سامانه مذكور هستند.

در مورد بخش اول سامانه يعني مديريت يكپارچگي و ايمني چاه‌ها توضيحاتي ارائه بفرماييد؟
يكپارچگي چاه‌ها به اين معني است كه هيچ‌گونه سيال ناخواسته‌اي در هيچ يك از بخش‌هاي ساختمان چاه از قبيل مسير توليدي و يا فضاهاي حلقوي وارد نشود. به عبارت ديگر موانع درون‌چاهي و سرچاهي از قبيل سيمان پشت لوله‌هاي آستري و جداري، تجهيزات تكميلي چاه از قبيل مجرابند دائمي، شير ايمني درون‌چاهي و رشته تكميلي، تجهيزات سرچاهي و تاج چاه در شرايط مناسب و منطبق بر استانداردهاي مورد استفاده باشند. ايجاد اختلال در عملكرد هر يك از موانع مذكور، باعث كاهش سطح ايمني چاه‌ها مي‌شود.

مجموعه اقداماتي كه در راستاي ارزيابي ايمني و يكپارچگي كليه چاه‌هاي تحت اختيار انجام مي‌پذيرد، منجر به استقرار سامانه مديريت يكپارچگي چاه‌ها (Wells Integrity Management System) مي‌شود. در اين سامانه، تعداد چاه‌هاي ايمن و سالم، چاه‌هاي نيازمند پايش مستمر و چاه‌هاي نيازمند انجام تعميرات با تعيين اولويت‌هاي تعميراتي به صورت مستمر قابل دسترسي خواهند بود و برنامه‌ريزي لازم جهت انجام عمليات تعميري چاه‌ها سامان‌دهي مي‌شود.

از چه منابع و استانداردهايي در ارزيابي سطح ايمني و يكپارچگي چاه‌ها استفاده شده است؟
براي ارزيابي شير ايمني درون‌چاهي از استانداردهاي API Recommended Practice 14Bو ISO 1041 استفاده شده است. ارزيابي شيرهاي سرچاهي براساس استانداردهايAPI 6Aو API 14Hانجام گرفته و ارزيابي فشار غيرطبيعي داليز چاه‌ها بر اساس استاندارد API RP-90 انجام مي‌شود. در نهايت با استفاده از راهنماي ارزيابي يكپارچگي چاه (Norwegian Oil and Gas Recommended Guidelines for Well Integrity) و همچنين استاندارد ISO 16530-2با در نظر گرفتن اصل وجود دو مانع در مسير سيال پرفشار و سطح زمين و اعمال تغييراتي محدود، طبقه‌بندي چاه‌ها بر اساس سطح ايمني و يكپارچگي در چهار گروه سبز (چاه‌هاي سالم)، زرد (چاه‌هاي نيازمند پايش)، نارنجي (چاه‌هاي نيازمند تعمير) و قرمز (چاه‌هاي نيازمند تعمير فوري) طبقه‌بندي شده و در خصوص چاه‌هاي دو دسته آخر پس از انجام مطالعات تكميلي شامل نمودارگيري و ... اقدام جهت انجام تعميرات صورت مي‌پذيرد.

در مورد بخش دوم سامانه يعني مديريت ظرفيت و توان توليدي چاه‌ها توضيحات بيشتري ارائه بفرماييد.
ارزيابي پتانسيل توليدي چاه‌ها و ارائه اولويت‌هاي اقدامات اصلاحي جهت حفظ و نگهداشت توليد ايمن و پايدار، از اهم فعاليت‌ها در مديريت ظرفيت و توان توليدي چاه‌ها است. تعيين توان مورد انتظار از چاه‌ها بر اساس اطلاعات مدلي و همچنين اطلاعات مخزني موجود (توان ايده‌آل) و مقايسه آن با ميزان پتانسيل واقعي چاه‌ها بر مبناي نتايج تست و اطلاعات توليدي چاه‌ها، منجر به دسته‌بندي چاه‌ها براساس ميزان درصد اختلاف توان واقعي به توان ايده‌آل چاه‌ها شده و پس از انجام مطالعات تكميلي، اولويت انجام اقدامات اصلاحي نظير مشبك‌كاري و اسيدكاري مجدد با در نظر گرفتن كليه جوانب تعيين شده و بر اساس آن برنامه‌ريزي مي‌شود.

آيا تاكنون اقدامات اصلاحي و تعميري بر اساس نتايج سامانه فوق انجام شده است؟
در سال گذشته ضمن ارزيابي آخرين وضعيت چاه‌هاي توليدي ميدان پارس جنوبي، پنج حلقه از اين چاه‌ها به منظور ايمن‌سازي و همچنين افزايش پتانسيل توليد انتخاب شدند كه با هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته و اخذ تأييديه از مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران، بودجه موردنياز تصويب و مناقصه‌هاي اجاره يك دستگاه دكل حفاري و خدمات پشتيباني، تأمين خدمات جانبي حفاري و تأمين خدمات مشبك‌كاري و اسيدكاري جهت انجام اقدامات تعميري/اصلاحي برگزار شد و در حال حاضر تعميرات مذكور در دستور كار شركت نفت و گاز پارس قرار گرفته است.

همچنين طي سال گذشته، برنامه‌ريزي لازم جهت ارزيابي، ايمن‌سازي، جمع‌آوري و آواربرداري چاه‌ها و سكوهاي فرسوده ميدان پارس شمالي انجام شده و مرحله اول اين عمليات با موفقيت اجرا شده است.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company