بازرسی و حسابرسی عملکرد

واحد بازرسي و حسابرسي عملكرد شركت نفت و گاز پارس به منظور نظارت بر حسن انجام امور و اجراي صحيح قوانين و مقررات جاري جهت حصول اطمينان از كفايت كنترلهاي داخلي و رعايت صرف و صلاح شركت در بخشهاي مختلف شركت به عنوان يك واحد مستقل در راستاي سياست گذاريها و تعيين خط مشي هاي سازمان زير نظر مديريت محترم عامل طبق شرح وظايف محوله در حوزه هاي ذيل فعاليت مي نمايد.

 اهم فعالیت ها:
   نظارت بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات و قوانين جاري
   
نظارت و بررسي  سيستم كنترلهاي داخلي در واحدهاي شركت به منظور حصول اطمينان از كفايت كنترل هاي داخلي جهت جلوگيري از وقوع اشتباهات و تخلفات
   
بررسي  دستورالعملها و رويه هاي مالي و نحوه اجراي آنها در طرح هاي سرمايه اي و فعاليتهاي جاري شركت
 
بررسي و كنترل كليه حسابهاي دفاتر مالي منطبق بر بودجه هاي مصوب و قوانين و آئين نامه ها
   
بررسي فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده هاي شركت
   
هدايت و برقراري ارتباط سازنده با دستگاههاي نظارتي
   
بررسي و ارزيابي عملكرد پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد شركت

 حدود وظایف:
وظايف اين واحد در قالب  برنامه ساليانه و فعاليتهاي شركت به شرح ذيل مي باشد:

  1- بازرسي و حسابرسي مستمر: اين نوع بازرسي و حسابرسي كه عمده فعاليتهاي واحد را در بر مي گيرد در قالب برنامه ساليانه مبتني بر استانداردهاي حسابرسي و دستورالعملهاي بازرسي در حوزه هاي  طرح ها در حال اجرا، فني، مالي،اداري،بازرگاني، امورحقوقي و قراردادها و... انجام مي پذيرد.
  2- 
بازرسي و حسابرسي ويژه: انجام بازرسي هاي ويژه حسب الامر مقام محترم مديريت عامل شركت
  3- 
بازرسي و حسابرسي موردي:اين نوع رسيدگي اساس موارد ارجاعي از مديريتها و شكايات واصله انجام مي گردد.

شماره پيامك واحد: 3000647311
 
پست الكترونيك: bazrasi@pogc.ir
 
پيامگير :  83762362