مدیریت خدمات پشتیبانی

مديريت خدمات پشتيباني ، مديريت و برنامه ريزي تأمين كليه خدمات پشتيباني مورد نياز شركت در تهران و مناطق عملياتي شامل خدمات هوايي، دريايي، زميني، خشكي و عمومي، سرپرستي و نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري ارائه دهنده خدمات پشتيباني نظارت بر رعايت قوانين و دستورالعمل هاي مورد نياز و حصول اطمينان از ارائه به موقع و مناسب خدمات پشتيباني مورد نياز كليه واحدهاي شركت را برعهده دارد.

 اهم وظایف :
      1.  انعقاد قراردادهاي جديد جهت اجاره كليه شناورها و بالگردها و برنامه ريزي جهت تغيير تجديد و انعقاد قراردادها متناسب با افزايش ظرفيت ها و تغيير نيازمندي‌هاي شركت.
    
      2.  برنامه ريزي تأمين نيازهاي پشتيباني دريائي شامل پشتيباني تداركاتي آب و سوخت حمل و جابجائي پرسنل و قطعات يدكي از طريق هوا و دريا متناسب با نيازمنديهاي سكوها و كارخانجات ساحلي.
    
      3.  بررسي كنترل و تأمين بودجه ساليانه واحد خدمات پشتيباني با توجه به بودجه تنظيم شده بخش هاي مختلف آن.
    
      4.  برنامه ريزي و نظارت بر آموزش هاي پرسنل تحت سرپرستي متناسب با نيازمنديها و قوانين و مقررات بين المللي.
    
      5. سرپرستي و نظارت بر تهيه و تنظيم قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به تردد شناورها ،كشتي ها و بالگردهاي شركت و حصول اطمينان از اصلاح و بروز رساني آنها.
    
      6. سرپرستي و نظارت بر عملكرد پيمانكاران شركت در زمينه تأمين شناور ،بالگرد و تجهيزات و ماشين الات و سوخت مورد نياز و حصول اطمينان از حسن انجام خدمات و تأئيد نهايي صورت حسابهاي پرداخت پيمانكاران .
   
      7. بررسي و تأئيد درخواست هاي خريد و يا ساخت وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف خدمات پشتيباني.
    
      8. كنترل و نظارت بر اجراي صحيح ضوابط مقررات و استانداردهاي بين المللي دريائي و هوانوردي.
    
      9. بررسي و تأئيد درخواست هاي تامين سوخت مورد نياز براي بالگردها شناورها خودروها و ماشين آلات شركت.
    
      10. مديريت و سرپرستي تهيه و تامين سوخت مورد نياز شناورها ،بالگردها و خودروها و ماشين آلات شركت در مناطق عملياتي و سكوهاي بهره برداري.
    
      11. بررسي درخواست هاي ارائه خدمات صادره از مديران و مجريان شركت و برنامه ريزي جهت تامين آنها از طريق بخش هاي مختلف خدمات پشتيباني .
    
      12. بررسي و تائيد گزارشات و پيشنهادات ارائه شده از بخش هاي مختلف خدمات پشتيباني و تصميم گيري در خصوص موارد مطرح شده.
    
      13. بررسي و تائيد پيمانكاران پيشنهادي براي شركت در مناقصات خدمات پشتيباني و عقد قرارداد.
    
      14. تعامل و مذاكره با پيمانكاران ارائه دهنده خدمات پشتيباني و ارائه راهكارهاي اصلاحي در جهت ارائه بهينه خدمات.


مدیریت ها >  خدمات پشتيباني