تعریف
شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در اول ديماه‌ 1377 تأسيس‌ گرديد. اين‌ شركت‌ مسئوليت‌ توسعه‌ كليه‌ فازهاي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ و توسعه‌ ميدان‌ هاي گازي‌ پارس‌ شمالي‌، گلشن‌ و فردوسی‌ و همچنين توسعه لايه نفتي پارس جنوبي را در آب هاي خليج فارس دارا مي‌باشد .

ميدان گازي پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي مستقل جهان است كه در محدوده مرز آبي مشترك ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد؛ اين ميدان يكي از اصلي ترين منابع انرژي در سطح بين المللي به شمار مي رود.

مساحت اين ميدان 9700 كيلومتر مربع است و سهم جمهوري اسلامي ايران 3700 كيلومتر مربع است. ذخيره گاز اين بخش از ميدان 14 تريليون متر مكعب گاز به همراه 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه بيش از 8 درصد از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير گاز كشور را شامل مي شود.

تسريع در بهره برداري از بزرگترين مخزن گازي كشور كه به تنهايي نيمي از ذخاير گاز طبيعي را در خود جاي داده است، ايجاب مي نمود كه سازماني مستقل با ساختار اجرايي ويژه براي راهبري آن ايجاد گردد.

شركت نفت و گاز پارس به عنوان يكي از شركت هاي فرعي شركت ملي نفت ايران در اول دي¬ماه 1377 تاسيس و مسئوليت توسعه كليه فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي ،‌ ميدان گازي پارس شمالي، گلشن وفردوسي و طرح توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي به آن واگذار گرديد.
>> نمودار سازمانی <<
معرفی شرکت > تعریف