دستاوردها
با بهره‌برداري‌ و توسعه‌ فازهاي‌ گوناگون‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ سهم‌ درآمد ناخالص‌ ملي‌ كشور افزايش‌ يافته‌ و چشم‌انداز بديع‌ و قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در رشد و شكوفايي‌ صنايع‌ نفت‌ و گاز ايجاد خواهد شد.

از مهمترين‌ آثار جانبي‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ گوناگون‌ در اين‌ منطقه‌، رفع‌ محروميت‌ و فقرزدايي‌، ايجاد زمينه‌ فعاليتهاي‌ صنعتي‌، خدماتي‌ و گمركي، حمل‌ و نقل‌، ايجاد صنايع‌ مرتبط‌ با صنعت‌ نفت‌ و گاز، احداث‌ فرودگاهها، ايجاد بزرگراههاي‌ مواصلاتي، توسعه شبكه ارتباطات‌، گسترش‌ شبكه‌ برق‌ و صنعت‌ توريسم‌ مي‌باشد.

ايجاد اشتغال‌ نيز يكي‌ ديگر از مهمترين‌ دستاوردهاي‌ ايجاد و توسعه‌ فازهاي‌ مختلف‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ است‌. به‌ صورت‌ ميانگين‌ مي‌توان‌ ادعا نمود علاوه‌ بر ايجاد تحرك‌ و پويايي‌ در صنايع‌ داخلي‌ كشور «مرتبط‌ با صنايع‌ نفت‌ و گاز» در منطقه‌ ويژه‌ اقتصادي‌ انرژي‌ پارس‌ بيش‌ از 60 هزار نفر به‌صورت‌ مستقيم‌ به‌ كار و فعاليت‌ اشتغال‌ دارند.
در چشم‌انداز آينده‌ اين‌ منطقه‌ مي‌توان‌ بزرگترين‌ قطب‌ صنعتي‌ توليد انرژي‌ در جهان‌ را ديد كه‌ زمينه‌ساز ايجاد پايه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ايران‌ در سال‌ 1400 خواهد بود.

 

دستاوردهاي‌ توسعه‌ فازهاي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌
 
صيانت‌ از منافع‌ ملي‌.
دستيابي‌ به‌ خودكفايي‌ در صنايع‌ وابسته‌ به‌ صنعت‌ نفت‌ و گاز.
رشد درآمد ناخالص‌ ملي‌.
ايجاد اشتغال‌.
انتقال‌ دانش‌ فني‌.
ايجاد روحيه‌ خودباوري‌ و اتكاء به‌ صنايع‌ داخلي‌.
تشويق‌، ايجاد انگيزه‌ و پشتيباني‌ از شركتهاي‌ فعال‌ در صنايع‌ نفت‌ و گاز و پيمانكاران‌ عمومي‌.
افزايش‌ سهم‌ صنايع‌ داخلي‌ در ساخت‌ و توسعه‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌.
رشد سازندگان‌ ايراني‌.
رشد پيمانكاران‌ و مشاوران‌ ايراني‌.
ارتقاي فناوري
توسعه‌ مشاغل ‌ صنعتي‌، آموزشي‌ و علمي‌ در كشور.

 

 

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company