طرح های نيروگاهی و خطوط انتقال
نيروگاه سيكل تركيبی منطقه پارس1:
احداث نيروگاه سيكل تركيبي منطقه پارس1 به منظور تامين برق مورد نياز پالايشگاه‌هاي طرح هاي توسعه فازهاي 11، 12، 13، 14، 19، 22-24 و آبگير در منطقه پارس2، تعريف شده است. اين نيروگاه با ظرفيت نامي 500 مگاوات به صورت سيكل تركيبي و در قالب قرارداد EPC به شركت فراب به عنوان پيمانكار اصلي واگذار شده و هم اكنون در حال اجرا مي باشد.
پست 132/400 كيلوولت منطقه پارس2:
جهت تامين برق پالايشگاه‌هاي منطقه پارس2، پست مذكور با ظرفيت 1000مگاوات شامل دو دستگاه ترانسفورماتور 500مگاوات و دو پست400و132 كيلوولت نوع GIS در قالب قراردادEPC به شركت پارسيان واگذار شده و هم اكنون در حال اجرا مي باشد.
خطوط انتقال برق 132و400 كيلوولت مناطق پارس 1و2:
پست هاي اصلي نيروگاه‌هاي متمركز مناطق پارس1و2 توسط يك خط دو مداره 400كيلوولت به ظرفيت هر مدار 1000 مگاوات متصل بوده و همچنين پالايشگاه‌هاي طرح هاي توسعه اي پارس 1و2 نيز توسط دو شبكه خطوط انتقال 132 كيلوولت چهار مداره به هم مرتبط بوده و پست هاي نيروگاهي132و400 كيلوولت منطقه پارس1 توسط خطوط انتقال 400 كيلوولت به شبكه سراسري نيز متصل مي باشند و از طريق اين خطوط، تبادل انرژي با شبكه سراسري و پالايشگاه‌ها انجام مي پذيرد. در حال حاضر عمده خطوط مذكور تكميل و در دست بهره برداري مي باشد و فقط بخش جزئي از آن در مراحل نهايي قرار دارد.
نيروگاه گازی متمركز منطقه پارس1:
نيروگاه گازي متمركز پارس جنوبي جهت تامين برق مورد نياز پالايشگاه فازهاي 10و9، 16و15، 17و18، 20و21، پشتيباني فازهاي1 الي8، تاسيسات ذخيره سازي ميعانات گازي و آب شيرين كن ها و نيز بارهاي صنعتي سازمان منطقه ويژه در منطقه پارس1 به مرحله اجرا در آمد.

انجام اين پروژه به صورت EPC با استفاده از امكانات داخلي كشور به ميزان حداقل 51 درصد ارزش مبلغ قرارداد شامل انجام كليه عمليات طراحي، خريد ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازي شش واحد توربين گازي در مجموع به ظرفيت نامي 1000 مگاوات و كليه تجهيزات جانبي نيروگاه شامل پست 132و400 كيلوولت نيروگاه (از نوع GIS)، امكان تبادل برق با شبكه سراسري از طريق خطوط ارتباطي 132 و 400 كيلوولت، تاسيسات زير بنايي و خطوط انتقال 132 كيلوولت از نيروگاه تا پالايشگاه هاي مختلف پارس جنوبي صورت پذيرفته است. شايان ذكر است اين نيروگاه در حال حاضر در دست بهره برداري مي باشد.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company