فراخوان پروژه های پژوهشی


درخواست پيشنهاد (RFP) پژوهشي تعيين ميزان افت فشار و شرايط مخروطي شدن سيال با هدف جلوگيري از توليد آب (بررسي كنترل توليد آب در چاههاي گازي ميدان پارس جنوبي) - تاريخ فراخوان 28 آذر98

لینک دانلود توضیحات | لینک دانلود برگ درخواست | لينك دانلود فرمت خام پروپوزال پژوهشي شركت ملي نفت ايران


فراخوان " درخواست پيشنهاد" (RFP) پروژه هاي پژوهشي شركت نفت و گاز پارس در سامانه ساتع - فراخوان دوم (مهرماه98)

لینک دانلود


فراخوان «درخواست پیشنهاد» (RFP) پروژه‌های پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس در سامانه "ساتع" - شهريور 98

لینک دانلود


فرم RFP – بهینه سازی حجم اسید، نوع افزایه ها در لایه های کنگان و دالان به شرح کار مشخص و محدود، عمدتا جهت ارزیابی اسیدکاری های قبلی و ارائه پیشنهادات به منظور بهینه سازی اسیدکاری – تاریخ فراخوان : 98/5/7 تا پایان وقت اداری 98/6/7

لینک دانلود


توضیحات فراخوان پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس – مرداد 98

لینک دانلود


فرمت خام پروپوزال پژوهشی شرکت ملی نفت ایران – rtd.nioc.ir

لینک دانلود
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company