شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1391/10/09
فیلم: آغاز حمل پايه سکوی فاز 13 پارس جنوبی

فیلم: آغاز حمل پايه سکوی فاز 13 پارس جنوبی

 

 

دانلودمسئولیت زاده توانایی نیست، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن.