شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1396/04/28
ويدئو/ گزارش واحد مركزي خبر از درخشش جوانان شركت نفت و گاز پارس در كنگره جهاني نفت