شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/09/22
ویدیو / عملیات نصب نخستین عرشه فاز 13 پارس جنوبی در خلیج فارس