شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/11/23
ویدیو / مستند دماوند با موضوع فازهاي 13 و 22تا 24 پارس جنوبي